Mijn werkwijze

Ieder mens is uniek met zijn eigen geschiedenis, leefstijl en wensen en behoeften. Daarom is de samenstelling van de behandeling helemaal op u afgestemd.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt er veel informatie over u verzameld. Met behulp van deze informatie gaan we samen een behandelplan en -doelen opstellen. Er worden u vragen gesteld over uw eet- en drinkgewoonten, leefstijl, medicatie, uw gezondheid en verwachtingen en behoeften bij de behandeling. Ook kunnen er enkele metingen bij u worden uitgevoerd, zoals een bio-impedantiemeting. Bij deze meting gaat er een zeer zwakke stroom door uw hele lichaam, waarmee onder andere de percentages lichaamsvet, spiermassa en minimale caloriebehoefte gemeten worden. Uit deze waarden kunnen conclusies getrokken worden over uw gezondheid.

Aan de hand van deze gegevens wordt er voor u een persoonlijk advies gemaakt, dat bestaat uit een voedingsadvies en leefstijladvies. De adviezen kunt u op papier meekrijgen naar huis, zodat u het nog eens rustig door kan lezen.

Uw huisarts ontvangt een rapportage van het consult binnen twee weken na uw eerste bezoek. Tevens ontvangt uw huisarts een eindrapportage bij beëindiging van de behandeling.

Tijdens het eerste consult heb ik de volgende gegevens van u nodig;

Vervolgconsult

Bij het vervolgconsult wordt het verloop van de behandeling besproken. Er wordt dan met u besproken wat u van de behandeling vindt en of het gelukt is met veranderingen binnen uw voedingspatroon/leefstijl toe te passen. Bij knelpunten wordt samen met u gezocht naar oplossingen. Wanneer nodig worden er aanpassingen binnen het behandelplan gemaakt. Ook wordt u opnieuw gewogen en gemeten om veranderingen waar te nemen. Er zijn één of meerdere vervolgconsulten nodig afhankelijk van uw hulpvraag.


Consult in uw supermarkt

Naast de consulten in mijn praktijk bied ik ook consulten aan in uw eigen supermarkt. U bezoekt dan samen met mij uw eigen supermarkt waar ik al uw vragen over voeding kan beantwoorden. Zo kan u vragen stellen over bijvoorbeeld gezond en gevarieerd koken, over welke producten goed bij een bepaald dieet passen, of over juiste portiegroottes. Daarnaast kan ik u duidelijkheid geven over de grote hoeveelheid informatie die op etiketten van producten staat. Naast het beantwoorden van uw vragen geef ik u uitleg over de Schijf van Vijf en krijgt u daarbij een advies op maat.

Een consult in uw supermarkt kan 30, 45 of 60 minuten duren, afhankelijk van uw behoefte. U betaald hiervoor het standaard tarief voor dieetadvisering.

Huisbezoek

Als u in Nieuwegein of omgeving woont en het voor u moeilijk is om bij mij in de praktijk langs te komen, dan is het mogelijk dat ik bij u thuis kom. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld werk, tijdgebrek of een lichamelijke handicap zijn. Hiervoor wordt echter een toeslag berekend die niet door alle zorgverzekeraars wordt vergoed.

Privacy

Tijdens de behandeling bij de diëtist wordt uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en streeft samen met u naar een optimale samenwerking.

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar inge@dietistniemantsverdriet.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 06-5709 8406 of via inge@dietistniemantsverdriet.nl.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via inge@dietistniemantsverdriet.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling bij mij als diëtist dan hoor ik dat graag van u. Door middel van een gesprek wil ik proberen uw ontevredenheid weg te nemen. Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Klachtenloket Paramedici. Dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl. In deze brochure vindt u informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.

Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Inge Niemantsverdriet
Kauwenhof 12
3435 SN Nieuwegein

Telefoon: 06-5709 8406
E-mail: inge@dietistniemantsverdriet.nl

KvK: 6066 9713